Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. Apotheek Partners: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Recept Locatie B.V. gevestigd aan de Burgemeester Stramanweg 105 te Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77612787;
  2. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf die met Apotheek Partners een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van Apotheek Partners heeft ontvangen of met wie Apotheek Partners in enige rechtsbetrekking staat of voor wie Apotheek Partners enige rechtshandeling verricht;
  3. overeenkomst: de overeenkomst tussen Apotheek Partners en de klant;
  4. software: de software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie (inclusief de eventueel overeengekomen updates en upgrades) die in het kader van de overeenkomst door Apotheek Partners aan de klant ter beschikking wordt gesteld;
  5. product: de fysieke zaak die door Apotheek Partners wordt geleverd;
  6. materialen: alle door Apotheek Partners in het kader van de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde adviezen, concepten, teksten en andere materialen en (elektronische) bestanden.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, geaccepteerde opdrachten, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van producten en diensten van Apotheek Partners, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Deze algemene voorwaarde zijn ook van toepassing op de aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de klant.
 3. Deze algemene voorwaarde zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van de klant en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Apotheek Partners en de klant zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 6. Indien Apotheek Partners niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Apotheek Partners het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 7. Apotheek Partners heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De klant wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 3: Offertes en aanbiedingen

 1. Indien in de offerte van Apotheek Partners geen geldigheidsduur is aangegeven, bedraagt deze 30 dagen.
 2. De offertes van Apotheek Partners zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie.
 3. klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 4. De in offerte of aanbieding vermelde prijzen en tarieven zijn in euro’s en exclusief btw.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Apotheek Partners niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 7. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van Apotheek Partners terstond door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Apotheek Partners. De door Apotheek Partners aan de klant verstrekte offertes en daarbij behorende documenten blijven eigendom van Apotheek Partners en mogen zonder toestemming van Apotheek Partners niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden.

Artikel 4: Contractduur; totstandkoming van de overeenkomst, uitvoering van de overeenkomst, uitvoeringstermijnen

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de klant de offerte of de overeenkomst heeft ondertekend en aan Apotheek Partners heeft geretourneerd dan wel nadat de klant op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Apotheek Partners.
 2. Een duurovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan kan niet tussentijds worden opgezegd.
 3. Apotheek Partners zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 4. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. De honorering van Apotheek Partners is niet afhankelijk van het resultaat. Apotheek Partners kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de klant gewenste resultaat.
 5. Apotheek Partners heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder de klant daarvan in kennis te stellen.
 6. Apotheek Partners zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met zijn professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 7. Apotheek Partners behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te laten brengen aan de software, ingevolge de technische evolutie van de software. Apotheek Partners waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en prestatie van de software.
 8. Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Apotheek Partners afhankelijk zijn van diensten van derde partijen. Apotheek Partners is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten van derde partijen.
 9. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Niet-tijdige uitvoering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting jegens Apotheek Partners.
 10. De duur van de uitvoering van de opdracht kan worden beïnvloed door de mate waarin de klant medewerking verleent.
 11. In het geval dat een door Apotheek Partners met de klant overeengekomen uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 12. Indien de uitvoeringsstermijn wordt verlengd wegens overmacht, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Artikel 5: Opschorting, ontbindingen en tussentijdse opzegging van overeenkomst

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming van de klant, alsmede indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel een verzoek daartoe bij een rechtbank wordt ingediend, zijn bedrijf wordt overgedragen, stilgelegd of geliquideerd, dan wel indien de klant onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft Apotheek Partners het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de overige rechten van Apotheek Partners. De overeengekomen prijs is alsdan terstond opeisbaar.
 2. Voorts is Apotheek Partners bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 6: Overmacht

 1. Apotheek Partners is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van één van zijn verplichtingen, indien de tekortkoming niet aan Apotheek Partners kan worden toegerekend (overmacht). In dat geval zal Apotheek Partners de klant daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Apotheek Partners opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Apotheek Partners niet mogelijk is, langer duurt dan dertig dagen, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst schriftelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Van overmacht is o.a. sprake indien Apotheek Partners verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, storing in het e-mailverkeer, virusinfectie of computervredebreuk door derden, energiestoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, ongevallen, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Apotheek Partners de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden.
 3. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van leveranciers van Apotheek Partners of van door Apotheek Partners ingeschakelde derde partijen.

Artikel 7: Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal volledige medewerking verlenen aan de uitvoering van de overeenkomst en aan Apotheek Partners alle informatie, materialen en faciliteiten beschikbaar stellen die Apotheek Partners voor de uitvoering nodig oordeelt. De klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en informatie.
 2. De klant zal zorgdragen voor de veiligheid van het personeel van Apotheek Partners dat voor de uitvoering van de opdracht in het bedrijf van de klant of op een andere locatie aanwezig is.
 3. Apotheek Partners gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt.
 4. De klant is gehouden Apotheek Partners onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 5. De klant vrijwaart Apotheek Partners voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 6. Worden werkzaamheden vertraagd door een handelen en/of nalaten van de klant, dan wordt de klant daarvan in kennis gesteld en dan kan Apotheek Partners nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor de eventuele (vertragings)schade die daaruit voortvloeit.
 7. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door Apotheek Partners gegeven instructies en/of adviezen.
 8. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software.
 9. Het is de klant niet toegestaan de software te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, goede zeden, openbare orde en gedragscodes.
 10. Indien een gebrek aan de software veroorzaakt is door een handelen en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die Apotheek Partners heeft moeten maken om het gebrek te herstellen voor rekening van de klant.
 11. Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Apotheek Partners of die voortvloeien uit de wet heeft voldaan of onrechtmatig jegens Apotheek Partners handelt, dan heeft Apotheek Partners het recht de kosten en/of schades die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Apotheek Partners het recht zijn werkzaamheden op te schorten.
 12. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dan dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsadres en/of nieuwe factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan Apotheek Partners mede te delen.

Artikel 8: Licentie en inloggegevens

 1. Apotheek Partners verleent de klant een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken.
 2. Het is de klant niet toegestaan de licentie te verkopen, te verhuren of in sub-licentie te geven.
 3. Indien de klant door schending van het bepaalde in het voorgaande lid een derde het ongeoorloofde gebruik van de software verschaft, dan zal Apotheek Partners de volledige, als gevolg van de overtreding van het voorgaande lid, geleden schade, waaronder tevens dient te worden verstaan gederfde omzet, op de klant verhalen.
 4. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met en is verantwoordelijk voor zijn inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant, dan kan Apotheek Partners daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 5. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inloggegevens, dan dient de klant Apotheek Partners daarvan onverwijld in kennis te stellen.

Artikel 9: Levering van het product

 1. Het product worden geleverd op het door de klant opgegeven adres.
 2. De prijs voor het product is inclusief transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De klant is verplicht het bestelde product af te nemen.
 4. Indien de klant het bestelde product niet afneemt, dan wordt het product voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

Artikel 10: Klachten

 1. De klant heeft de verplichting het afgeleverde product te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoordt.
 2. Klachten dienen schriftelijk of via de e-mail en zo spoedig mogelijk na de ontdekking aan Apotheek Partners kenbaar te worden gemaakt.
 3. Beantwoordt het product op het moment van levering niet aan de overeenkomst, dan is Apotheek Partners naar zijn keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van het product of vervanging van het product. De aansprakelijkheid van Apotheek Partners is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 18 is opgenomen.
 4. Klachten over het product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:
  1. de (gebruiks)instructies niet zijn nagekomen;
  2. de klant de reparatie aan een derde heeft toevertrouwd, tenzij deze derde hiertoe door Apotheek Partners is aangesteld;
  3. schade aan het product en/of gebreken zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de klant en/of derden;
  4. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;
  5. gebreken veroorzaakt zijn door van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, terrorisme, reinigingsmiddelen, vuilophoping, aardverschuivingen, overstromingen en weersomstandigheden;
  6. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
  7. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;
  8. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de technische specificaties;
  9. controles niet nauwkeurig zijn uitgevoerd;
  10. gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door Apotheek Partners zijn geleverd.
 5. Het feit dat Apotheek Partners en/of de fabrikant van het product overgaat tot het onderzoeken van een klacht, betekent niet dat Apotheek Partners en/of de fabrikant van het product erkent dat het product gebrekkig is.
 6. Indien de klant onterecht heeft gereclameerd, dan worden alle (onderzoeks)kosten die Apotheek Partners daardoor heeft gemaakt aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 11: Tarieven, betaling en incassokosten

 1. Apotheek Partners is gerechtigd de tarieven eenmaal per jaar aan te passen.
 2. Op basis van nacalculatie verrichte diensten worden per maand in rekening gebracht tegen de op dat moment geldende tarieven. Is een totaalbedrag overeengekomen, dan zal dit bedrag in maandelijkse termijnen als voorschot worden gefactureerd. Daarnaast worden de werkelijk gemaakte kosten die in de tarieven niet zijn inbegrepen maandelijks in rekening gebracht.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen, zonder enige aftrek of verrekening uit welke hoofde dan ook, te geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum. Eventuele bezwaren tegen de factuur dienen eveneens binnen dertig dagen schriftelijk te worden ingediend, doch schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
 5. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.
 6. Apotheek Partners is te allen tijde bevoegd te verlangen dat de klant afdoende zekerheid stelt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens Apotheek Partners. Apotheek Partners behoudt zich het recht voor om tussentijdse rekeningen te zenden en heeft te allen tijde de bevoegdheid vooruitbetaling te verlangen.
 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Apotheek Partners op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 8. Rechten worden aan de klant verleend onder de voorwaarde dat de klant alle uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en gebruiksrecht

 1. Het geleverde en nog te leveren product blijft uitsluitend eigendom van Apotheek Partners, totdat alle vorderingen die Apotheek Partners op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.
 2. Zolang de eigendom van het product niet op de klant is overgegaan, mag de klant het product niet:
  1. verpanden;
  2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;
  3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
 3. De klant is verplicht het product dat onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Apotheek Partners te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Apotheek Partners veilig te stellen.
 4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Apotheek Partners niet of niet volledig nakomt en/of in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Apotheek Partners gerechtigd het product zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Apotheek Partners op volledige schadevergoeding.
 5. Indien Apotheek Partners gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Apotheek Partners toegang te verlenen tot de locatie waar het product van Apotheek Partners zich bevindt. Alle kosten die Apotheek Partners moet maken om het product terug te nemen komen voor rekening van de klant.
 6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Apotheek Partners daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Apotheek Partners.
 7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Apotheek Partners toekomende rechten onverlet.

Artikel 13: Verjaringstermijn

 1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Apotheek Partners en de door Apotheek Partners bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
 2. Alle aanspraken jegens Apotheek Partners die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Apotheek Partners zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Apotheek Partners kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
 2. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. Apotheek Partners is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Apotheek Partners tegen alle aanspraken ter zake.
 3. Apotheek Partners is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de software of het product, door gebruik van de software of het product in strijd met de handleiding, gebruiksinstructies of technische specificaties of door het verkeerd of niet goed onderhouden van de software of het product.
 4. Adviezen worden door Apotheek Partners naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch hij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door hem gegeven adviezen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van Apotheek Partners, maakt.
 5. Apotheek Partners is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers.
 6. Apotheek Partners is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de klant.
 7. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan Apotheek Partners nimmer worden aangerekend.
 8. Apotheek Partners garandeert niet dat de software zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De klant erkent dat toegang tot en/of de werking van de software onderbroken kan worden door diverse redenen. Apotheek Partners is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking. Apotheek Partners zal echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te laten herstellen.
 9. Apotheek Partners is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 10. Apotheek Partners kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de door Apotheek Partners verrichte werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de klant.
 11. Iedere aansprakelijkheid van Apotheek Partners voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, beschikbaarheid of zoekraken van en de toegang tot bestanden en gegevens van de klant, vertragingsschade, arbeidskosten, reputatieschade en opgelegde boetes.
 12. Indien Apotheek Partners aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Apotheek Partners beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Apotheek Partners gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Apotheek Partners beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid betrekking heeft op een duurovereenkomst, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op de jaarlijkse vergoeding die door de klant betaald is voor de duurovereenkomst in het jaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
 13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Apotheek Partners of zijn ondergeschikten.
 14. De in dit artikel en in deze algemene voorwaarden beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen van Apotheek Partners worden mede bedongen ten behoeve van door hem ingeschakelde derden.
 15. De klant is gehouden schade beperkende maatregelen te nemen. Apotheek Partners heeft het recht de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden en/of het (op)geleverde of terbeschikkinggestelde.

Artikel 15: Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Apotheek Partners voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de klant verstrekte zaken of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Apotheek Partners toerekenbaar is. Indien Apotheek Partners uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Apotheek Partners zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Apotheek Partners, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Apotheek Partners en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

 1. Apotheek Partners is en blijft volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, die rusten op de materialen.
 2. Het is de klant enkel toegestaan de materialen te gebruiken in het kader van de overeenkomst. Door Apotheek Partners verstrekte materialen mogen niet door de klant zonder voorafgaande toestemming van Apotheek Partners openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden, op het internet worden geplaatst of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte materialen anders voortvloeit.
 3. De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Apotheek Partners te allen tijde te respecteren.
 4. Alle rechten van intellectuele eigendom op de software berusten uitsluitend bij de licentiegever van Apotheek Partners.
 5. De software wordt niet verkocht, de klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die uitdrukkelijk aan hem worden toegekend. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van de licentiegever van Apotheek Partners en dat deze rechten niet op de klant overgaan. Door de (op)levering worden nimmer auteursrechten overgedragen.
 6. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever van Apotheek Partners, dan heeft Apotheek Partners het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie.

Artikel 17: Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Apotheek Partners gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Apotheek Partners zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Apotheek Partners niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op iedere overeenkomst tussen Apotheek Partners en de klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Apotheek Partners worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Apotheek Partners gevestigd is.