Privacy

Apotheek Partners vindt jouw privacy belangrijk. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de toepasselijke privacyregelgeving. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij informeren je bovendien over jouw rechten. Wij raden je daarom aan dit privacybeleid zorgvuldig te lezen.

Wij hebben het recht dit privacybeleid van tijd tot tijd te herzien. Wij adviseren je dit privacybeleid dan ook regelmatig te raadplegen om er zeker van te zijn dat je de laatste versie hebt. Wanneer wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen in ons privacybeleid informeren wij je hierover via onze website. Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 9 februari 2022.

Apotheek Partners houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
 • Het verwerken van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Apotheek Partners zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Apotheek Partners verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Apotheek Partners de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Bedrijfsnaam;
 • Patiëntgegevens van klanten t.b.v. het gebruik van de door Apotheek Partners geleverde software:
  • Adres;
  • Geboortedatum;
  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Geslacht;
  • Geneesmiddelen;
  • Receptnummer;
  • Klantevredenheid;
  • Klachten;

Jouw persoonsgegevens worden door Apotheek Partners opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Apotheek Partners verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijven via formulier Nieuwsbrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Apotheek Partners de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Apotheek Partners opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Apotheek Partners verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Apotheek Partners de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Jouw persoonsgegevens worden door Apotheek Partners opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van kandidaten

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Apotheek Partners verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Apotheek Partners de volgende persoonsgegevens van jou vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

Jouw persoonsgegevens worden door Apotheek Partners opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Installeren van hard- en software t.b.v. de door Apotheek Partners verkochte software;
 • Het opslaan van data t.b.v. de door Apotheek Partners verkochte software op een centrale server;
 • Juridische ondersteuning.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Apotheek Partners bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Apotheek Partners van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Graag wijzen we je op jouw rechten. Je hebt altijd het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Op jouw verzoek ontvang je een overzicht van de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwerkt. Bij onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, heb je het recht deze te laten corrigeren. Indien je van mening bent dat de persoonsgegevens onvolledig zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt, kun je ze volledig laten maken door ons een verklaring daartoe te verstrekken.

In plaats van verwijdering van jouw persoonsgegevens, heb je ook het recht om ons te verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat wil zeggen dat wij de persoonsgegevens gedurende de periode van beperking niet of slechts gedeeltelijk gebruiken. Je hebt dit recht op beperking wanneer:

 • Jij de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist en wij die juistheid aan het controleren zijn;
 • De verwerking van jouw persoonsgegevens onrechtmatig is, maar je niet wilt dat de persoonsgegevens worden gewist door ons;
 • Wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar jij ze wél nodig hebt in het kader van een rechtsvordering;
 • Jij bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en er onderzoek wordt gedaan naar de vraag of onze belangen bij de verwerking zwaarder wegen dan jouw belangen bij bezwaar.
 • Wanneer er sprake is van beperking van verwerking, verwerken wij enkel die persoonsgegevens waarvoor wij jouw toestemming hebben, of welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor een rechtsvordering. Ook wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de rechten van andere personen of om andere gewichtige redenen beperken we de verwerking niet. Als de beperking wordt opgeheven, informeren wij jou daarover.

Je hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Bij een bezwaar staken wij de verwerking, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken en die gronden zwaarder wegen dan jouw belangen. Ook in het kader van een rechtsvordering kunnen wij een grond hebben om de verwerking niet te staken.

Het kan zijn dat u jouw persoonsgegevens die wij verwerken wenst over te dragen aan een andere partij. Op jouw verzoek verlenen we daartoe medewerking. In dat geval kun je ervoor kiezen om de gegevens aan jou over te dragen of rechtstreeks aan die andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt te allen tijde het recht om jouw toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, in te trekken. Op jouw verzoek stoppen wij dan met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Let op: de intrekking van de toestemming heeft echter geen terugwerkende kracht.

Bij vragen over ons privacybeleid, of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Cookies

Op onze website plaatsen wij cookies om deze optimaal te kunnen laten functioneren. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende cookies die we gebruiken. We maken hierbij onderscheid in categorieën: noodzakelijk, voorkeuren, statistieken en marketing. De marketing-cookies worden alleen toegepast wanneer je hier toestemming voor geeft middels de cookie-banner.

Functioneel

‘Cookietest’ van Apotheekpartners.nl: deze cookie wordt gebruikt om te achterhalen of je al toestemming hebt gegeven voor de cookies. Data wordt verstuurd binnen Europa.
‘li_gi’ van linkedin.com: Slaat jouw cookie-voorkeur op. Data wordt verstuurd naar de VS.
‘lang’ van ads.linkedin.com: slaat jouw taalvoorkeur op. Data wordt verstuurd naar de VS.
‘Trengo_VisitorToken’ van apotheekpartners.nl: zorgt ervoor dat je cross-channel en device de chatfunctionaliteit kunt gebruiken. Data wordt verstuurd naar de VS.

Ons ticketsysteem Trengo plaatst alleen functionele cookies waarmee wij jou de perfecte chat-ervaring kunnen geven. Wij gebruiken deze niet voor marketingdoeleinden, maar puur voor het functioneren van de widget, chat en welkomstgroet. De cookies van Trengo zijn:

 1. ‘Trengo_VisitorToken’: Elk Trengo website chat contact heeft een unieke VisitorToken om ze te kunnen onderscheiden, zo kun jij meerdere chats hebben onder 1 contact.
 2. ‘pusherTransportEncrypted’: Dit is meta-data benodigd voor de zogenaamde “websocket” verbinding. Deze wordt gezet door de derde partij Pusher wat wij gebruiken voor de realtime chat. Deze kunnen wij er dus ook niet uit halen.
 3. ‘TrengoWidget_is_chatting’: zoals de naam al zegt, onthoudt dit of de gebruiker al een ticket open heeft staan.
 4. ‘Trengo_panelState’: Dit onthoudt of je de widget open of gesloten hebt.
 5. ‘Trengo_Visitor’: Bevat informatie voor het goed functioneren van de greetings, onder andere het totaal aantal visits van de gebruiker, laatste contact, laatst online etc.
 6. ‘Trengo_Session’: Wordt gebruikt om het totaal aantal sessies van de gebruiker bij te houden, zie ‘Trengo_Visitor’.

Analytisch

AnalyticsSyncHistory van linkedin.com: Wordt gebruikt voor verbinding met data-synchronisatie met een analyseservice van derden. Data wordt verstuurd naar de VS.

Marketing

‘bcookie’ van linkedin.com: Gebruikt door de sociale netwerkservice, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde services. De data wordt verstuurd naar de VS.
bscookie’ van linkedin.com: Gebruikt door de sociale netwerkservice, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde services. De data wordt verstuurd naar de VS.
collect van ads.linkedin.com: Verzamelt gegevens op basis van gedrag en interactie om de website te optimaliseren en reclame te maken
op de website die meer relevant is voor jou. Data wordt verstuurd naar de VS.
‘lang’ van linkedin.com: Dit wordt gebruikt door LinkedIn wanneer een pagina een ‘follow us’ knopje bevat. Data wordt verstuurd naar de VS.
‘lidc’ van linkedin.com: Gebruikt door de sociale netwerkservice, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van ingebedde services. De data wordt verstuurd naar de VS.
’tr’ van facebook.com: Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Data blijft binnen de EU.
Trengo_Session’ van apotheekpartners.nl: Dit is ons ticketsysteem. Trackt de individuele sessie op onze website en zorgt ervoor dat er statistische data gegenereerd kan worden op meerdere sessies. Data wordt verstuurd naar de VS.
Trengo_Visitor’ van apotheekpartners.nl: Dit is ook ons ticketsysteem. Trackt de individuele sessie op onze website en zorgt ervoor dat er statistische data gegenereerd kan worden op meerdere sessies. Data wordt verstuurd naar de VS.
UserMatchHistory’ van linkedin.com: Zorgt voor de veiligheid van het browsen door het voorkomen van vervalsing van verzoeken op verschillende sites. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.
GoogleAds’ van google.com: dit wordt gebruikt voor retargeting via Google Ads. Data wordt verstuurd binnen de EU.

Hieronder kun je je voorkeuren aanpassen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kun je lezen hoe je dit moet doen.

Vragen

We hebben dit privacybeleid met dezelfde zorgvuldigheid samengesteld zoals wij ook met jouw persoonsgegevens omgaan. Mocht er toch nog iets niet helemaal duidelijk zijn of heb je vragen over ons privacybeleid, neem dan gerust contact met ons op, wij staan je graag te woord. Je kunt bijvoorbeeld rechts onderin hier in beeld de chat starten.